Ohutus

Ei põle talub kuni 1000 °C temperatuuri.

Tuleohutus

Kivivill on tulekindel ja peab vastu kõrgetele temperatuuridele. Selle kasutamine suurendab hoone passiivset kaitset tulekahju eest.

Suurema osa oma elust viibime me hoonetes. Me töötame, lahutame meelt, veedame seal vaba aega. Kuid vähesed meist teavad, kas hooned on tule eest kaitstud. Vähesed inimesed mõtlevad sellest valdkonnast tulenevatest ohtudest.

Soojustuse roll aktiivse ja passiivse tuleohutusena

Projekteerimine on ehitusprotsessi kõige olulisem etapp. Just arhitekt (projekteerija) otsustab, milliseid materjale ja arhitektuurilahendusi hoones kasutada. Hoone otstarbe ja rahastamisvõimaluste alusel leiab arhitekt (projekteerija) hoone kestvust, mugavust ja ohutust tagavad lahendused.

Tulekindlad materjalid vähendavad riske

Isolatsioon on üks neist materjalidest, millest oleneb ennetava tuleohutuse tõhusus. Enamus hoonete omanikke ei tunne piisavalt isolatsioonimaterjalide spetsifikatsioonides esitatud tulekindlust iseloomustavaid omadusi. Kui kogenud arhitektidele tutvustada, kuidas toimib nõuetekohane isolatsioon põlevas hoones, siis paneb see ka neid imestama, milliseid tuleohutuse lahendusi see pakub.

Olenevalt erinevatest kontrollmeetoditest ja kohalikest tuleohutuse nõuetest kohaldatakse isolatsioonimaterjalidele mitmesuguseid süttivuse liigitusi. Näiteks Poolas nõutakse, et alates 25 m kõrguselt kasutataks uushoonete välisseinte isolatsiooniks ainult tulekindlaid materjale, ning Saksamaal on süttiva isolatsiooni kasutamine keelatud kõrghoonete ehitamisel. Kivivilla tulekindlus (kõrgeim tulekindlusklass – A1) parandab hoonete tulekindluse taset.

Kasutada tuleb kõiki võimalusi

Nii projekteerijad kui ka järelevalveasutused peaksid vastavalt oma pädevusele arvestama mitmesuguste ehitusmaterjalide käitumist tulekahju korral. Nende otsustest oleneb, et kasutusele võetaks nõuetekohased materjalid. Kahjuks puudub veel küllaldane juurdepääs sellealasele teabele katsete ja toodete kohta. Ning paljudel juhtudel saaksid tuleohutuse eksperdid ja organisatsioonid abistada projekteerijaid sobivaimate materjalide valimisel hoone konkreetsetele elementidele vastavalt nende kasutusotstarbele.

Ei põle ja on vastupidav temperatuurile kuni
0

Ennatav inimeste julgeoleku kaitse

Aeg, mida vajatakse hoonest evakueerumiseks, võib olla väga erinev ning see oleneb hoone kasutajate mobiilsusest, nende informeeritusest ja juurdepääsust evakueerimisteedele. Ohutu evakueerimise aega võivad pikendada sobivad tarindite lahendused, kasutatud ehitusmaterjalid ja aktiivsed tuleohutussüsteemid. Et kergendada põlevast hoonest lahkumist, on määravaks teguriks tule leviku peatamine. Sageli ei ohusta inimesi niivõrd esmane tuleallikas, kui sellele järgnev kiire põlengu levik ja eralduv suits ning tõkestatud evakueerimisteed. Tulekahju traagiliste tagajärgede vältimiseks tuleks kõrghoonete omanikel lasta projektid koostada selliselt, et inimesi oleks võimalik hoonest hõlpsasti päästa, näiteks vähendades tule leviku ohtu.

Hoone tuleohutuse projekti koostamisel tuleks ette näha hoone hilisemaid kasutamisvõimalusi. Sellisel juhul oleks hiljem lihtne elamuid ümber korraldada vastavalt polikliinikute või lasteaedade vajadustele. Tööealiste elanikega asustatud elamutele ettenähtud evakuatsiooniaeg võrreldes muuotstarbeliste hoonetega on oluliselt erinev. Selliseid asjaolusid tuleks projekteerimisetapis ette näha.

Tulekindlad materjalid parandavad ennetava kaitse taset

A1 tulekindlusklassi kuuluvad ehitusmaterjalid vastavad ka rangeimate tuleohutusstandardite nõuetele. Ka kokkupuutel tulega ei osale need otseselt põlengus: ei suurenda tuld, suitsu ega põhjusta pritsmeid. See võimaldab vähendada tulekahju ning selle tagajärgede ohtu. Kivivillast tooteid liigitatakse enamasti A1 klassi ning need vastavad täiel määral tuleohutusnõuetele. Kuna tuleohu ja põlengu tagajärgede vältimise eesmärgil on selle süüdlastele ette nähtud õiguslik vastutus, peaksid hoonete ehituse ja haldusega seotud inimesed (projekteerijad, töövõtjad, investeerijad, omanikud ja haldurid) kasutama ehituseks vaid tulekindlaid materjale.

Tulekahju traagiliste tagajärgede riski vähendamiseks, eriti kõrghoonetes, tuleb pöörata suuremat tähelepanu hoone ehitamise ajal kasutatud materjalidele. Igas hoones evakueerimisaeg on erinev olenevalt hoone sihtotstarbest, kuid seda tuleks arvutada igal juhul võimalikult täpselt. Tulekaitse peaks üheks olulisimaks detailiks olema kaasatud iga hoone ehitusprojekti.

On väga oluline kasutada mittesüttivaid materjale. Seda, kuidas leek reageerib ehitusmaterjalidega, kirjeldab tuleohtlikkuse klassifikatsioon. Paljud inimesed ei pööra tuleohtlikkuse klassifikatsioonile tähelepanu, isegi kui tagajärjed võivad langeda nende õlgadele. 

Süttivate ehitusmaterjalide kasutamise tagajärjeks võib tulekahju korral olla tugev põletus, mürgistus või isegi elukaotus. Allpool esitatud tulekindluse klassifikatsioon võimaldab teil kiiresti hinnata ära, kas materjal on tuleohtlik või mitte. Need teadmised võivad mõjutada ka oma kodu tuleohutuse parendamist.

Tulekindluse A1 euroklassi materjalid tagavad kõrgeima võimaliku tulekaitse. Kivivilla liigitatakse enamasti A1 tulekindlusega materjaliks, mis vastab täielikult tuleohutuse nõuetele.

Vabastasime loodusliku kivi tugevuse nii, et teie elukvaliteet oleks laitmatu.

7 kivi tugevust

Saa rohkem teada kivi teiste unikaalsete omaduste kohta, mida kasutatakse meie toodetes.