Heli levimine

Milleks on vaja heliisolatsiooni?

 • Müra ohustab tervist
 • Müra võib vähendada tööviljakust
 • Mürarikas keskkond võib väsitada

Normatiivnõuded

Standard EVS 842:2003 “Ehitiste heliisolatsiooninõuded. Kaitse müra eest” ja teised müra käsitlevad normdokumendid seadustasid ka Eestis Euroopa Liidu riikide seisukoha elukeskkonna mürakaitse problemaatika suhtes. Eeskirjadega on sätestatud ehitiste akustikaalane klassifikatsioon. Ehitiste akustilised klassid määravad ära vastavate näitajate piirväärtused ja hõlmavad teatud akustilisi tingimusi. Vastavalt klassile on mürakaitse näitajate nõudeid võimalik õigesti valida ja neid ehitise otstarbega seostada.

Euroopa Nõukogu direktiiv 89/106 EMÜ ehitustoodete kohta on lahti seletatud kõik näitajad, mida kasutatakse põhinõude „kaitse müra eest” kirjeldamiseks. Samuti on seal ära toodud standardid, kus on esitatud kohaldatavate näitajate definitsioonid ning nende mõõtmis- ja arvutusmeetodid. Avalikes kohtades või eluhoonete läheduses kasutatavad valjult töötavad masinad või seadmed tuleb akustiliselt isoleerida vastavalt olemasolevatele ja Eestis kehtivatele harmoniseeritud standarditele (EVS, EN, ISO).

Helilevimine

Heli (müra) võib hoonetes levida:

 • Õhu kaudu, seda nimetatakse õhu kaudu levivaks heliks või õhuvõngeteks; 
 • löögiheli, mis levib hoone konstruktsioonide kaudu ja tekitatakse mehhaanilise toimega neile, näiteks kõndimise, koputamisega jms. 

Mitteotsene (ümbritsev) heliedastus:

 • Sisekommunikatsioonid   
 • Uks
 • Ventilatsioonikanal

Elumajade probleemid

Standard EVS 842:2003 “Ehitiste heliisolatsiooninõuded. Kaitse müra eest” reglementeerib hoonete müra eest kaitsmise kvaliteedi, mida väljendatakse heliklasside (akustiliste tingimuste klasside) süsteemi abil.

Heliklassid (akustiliste tingimuste klassid):

A – üliheade akustiliste tingimuste klass;

B – parendatud akustiliste tingimuste klass;

C –rahuldavate akustiliste tingimuste klass;

D – ebapiisavate akustiliste tingimuste klass;

E – kriitiliste akustiliste tingimuste klas.

Standard EVS 842:2003 “Ehitiste heliisolatsiooninõuded. Kaitse müra eest” sätestab hoonete sise- ja välispiirete konstruktsioonide akustiliste põhinäitajate väärtused eluhoone sisekeskkonnas:

 • õhumüraisolatsiooni indeksi;
 • löögimüra taseme indeksi;
 • järelkõlakestuse.

Õhumüraisolatsioon

 • Õhumüraisolatsiooni indeks R’w (dB) iseloomustab hoone piirdetarindite võimet nõrgendada õhus (ühest ruumist teise või väliskeskkonnast ruumi) levivat heli.
 • Mida suurem on R’w, seda vähem müra läbi piirdetarindi tungib.

Välismüra

Vastavalt kehtestatud standarditele nõutakse, et eluhooned, mis on kasutatavate kiirteede või muude suurte liiklussõlmede läheduses, oleks müra poolt põhjustatavate riskide eest vastavalt kaitstud. Praegu on mürataseme piiriks kehtestatud 70 dB(A), mõõdetuna maja fassaadi kõrval.

Mürataseme vähendamist hoonetes võib saavutada klaaspakettakende abil. Samuti tuleks siin silmas pidada katusealuste ruumide isoleerimist ROCKWOOL toodetega, näiteks kivivillplaatidega INDUSTRIAL BATTS BLACK või ALU LAMELLA MAT. Üks kiht seda materjali paigaldatakse talade vahele, teine kiht aga põiki üle esimese kihi, taladega risti. See meetod on praktikas kinnitust leidnud kui efektiivne võimalus välismüra vähendamiseks.

Juhul, kui uusi teid või raudteid projekteeritakse juba olemasolevate elamute lähedusse, tuleb projekti kaasata ka heli neelavad piirded.

Klaasimine

Kahe- või kolmekordse klaaspaketiga aknad parandavad välismüraisolatsiooni märgatavalt. Kui soovitakse saavutada eriti head heliisolatsiooni, paigaldatakse klaasitavasse avasse erineva paksusega klaasid või asetatakse need avasse erineva nurga all. Vahel kasutatakse ka mõlemaid meetodeid koos – nii püütakse vältida resonantsvõnkeid, mis kahe sarnase massiga membraani vahel sageli tekivad. Müra väheneb veelgi, kui klaaside vahele paigaldatakse läbipaistev, helilaineid neelav ekraan (kile).

Löögimüraisolatsioon

 • Löögimüra taseme indeks iseloomustab korrustevahelise vahelae omadust nõrgendada heli, mis tekib kõndimisel või laele koputamisel, näiteks alumises ruumis. Normeeritud löögimüra taseme indeksi tähistus on L’n,w (dB).
 • Mida väiksem on vahelae indeks L’n,w, seda paremini see löögimüra eest isoleerib.

Järelkõla

 • Üks kõvadele ja siledatele pindadele iseloomulik omadus on helilainete peegeldamine. Niisuguste materjalidega kaetud ruumis heliallikas võimendub. Seda protsessi nimetatakse reverberatsiooniks (järelkõlaks).
 • Järelkõlakestus on ajavahemik, mille jooksul helirõhutase pärast helilaine katkestamist väheneb 60 dB. Järelkõlakestus sõltub helisagedusest.

Fassaadide isoleerimine 

ROCKWOOL kaootiliselt orienteeritud kiududega fassaadiisolatsiooniplaate kasutades on võimalik hoone välisseinte õhumüraisolatsiooni indeksit suurendada kuni 20 dB. Piisava heliisolatsiooni taseme saavutamiseks seina väliskihtides ei piisa ainuüksi kivivillast isolatsiooni kasutamisest, vaid tuleb tähelepanu pöörata ka akendele ja teistele avatäidetele.

Kütte-, ventilatsiooni- ja kliimaseadmete (KVK) isolatsioon

Müra tekitavad seadmed, ventilatsioonikanalid ja sisekommunikatsioonid.

Õhukanalite kaudu leviv müra

Torustike ja õhukanalite kaudu levivat müra vähendatakse isolatsioonimattide ja torukoorikute abil. Niisugused tooted nagu ROCKWOOL isolatsioonimatid ALU LAMELLA MAT ja INDUSTRIAL BATTS BLACK ning torukoorikud ROCKWOOL 800 tagavad nii heli- kui ka soojusisolatsiooni.

Sisekommunikatsioonide kaudu ruumist ruumi leviv müra

Torude, kanalite ja muude kommunikatsioonide kaudu ühest ruumist teise levivat müra on võimalik vähendada, paigaldades heli isoleerivad tihendid niisuguste kommunikatsioonide ja seinte ristumiskohtadesse. ROCKWOOL kivivillplaadid ja -matid sobivad selleks ideaalselt.

Tööstusseadmete poolt tekitatav müra

Mürataseme vähendamiseks tuleb astuda mõni praktiline samm. Aga enne, kui mistahes müra summutavaid vahendeid paigaldama hakkate, soovitame pöörduda nõuande saamiseks spetsialistide poole. Järgnevalt toome ära mõned soovitused, mida tuleks silmas pidada:

 • Kui võimalik, tuleks teha valik vähem müra tekitavate seadmete ja tootmisprotsesside kasuks. Nõudke masinate või seadmete poolt tekitatava müra hinnangut, võttes arvesse seda akustilist keskkonda, milles need seadmed töötama hakkavad.
 • Valjusti töötavatele seadmetele, näiteks mootoritele või suure võimsusega ventilaatoritele paigaldage mürasummutid, nagu on näidatud joonisel. Tavaliselt õnnestub niisuguste summutitega mürataset vähendada kuni 30 dB. Ideaaljuhul on mürakaitses ette nähtud massiivne kate koos helilaineid neelava kihiga, mis ei lase helil tagasi peegelduda ega levida. Ventilatsiooni paigaldamisel tuleks tuulutusavad varustada spetsiaalse heliisoleeriva kattega.
 • Müra ja vibratsiooni tekitavad seadmed, nagu näiteks kuulveskid, diiselmootorid ja tsentrifuugid tuleks paigaldada elastsele isoleerivale alusele, mis koosneb kummikihist ja/või ROCKWOOL kivivillplaadist. Niisuguse isolatsiooni projekteerimisel tuleb arvesse võtta seadme töökoormusi ja vibratsioonisagedusi.
 • Kui üheaegselt töötavad mitu seadet, katke ruumi vaheseinte pinnad müra neelavatest plaatidest spetsiaalse kattega. Seejuures tuleb aga arvesse võtta, et sel viisil vähendatakse mürataset vaid kuni 10 dB; juhul, kui nimetatud kattega kaetakse vaid lagi – ainult umbes 5 dB. Alternatiivina võib samu tehnoloogiaid kasutades sisse seada müra eest isoleeritud personaliruumid.
 • Juhul, kui vahekorrustel või tehnikaosakonnas asuvad eriti kõva müra tekitavad seadmed, võib vahelage mõjutada eriti kõrge helirõhutase, mis tekitab müraprobleemi alumisel korrusel. Niisugust müra takistavaks tõhusaks barjääriks võib olla seadmete alla, elastsele isoleerkihile valatud betoonist inertsalus.

Valjult töötavaid torustikke, kanaleid ja vedelikega varustavaid tootmisliine saab isoleerida eraldi, valides selleks suure tihedusega ROCKWOOL kivivilla. Seadmete osad, nagu näiteks pumbad või ventilaatorid, tuleks samuti heliisolatsiooniga katta. Erijuhtudel, näiteks kui on vaja vähendada turbiinide poolt tekitatava müra taset elektrijaamas, paigaldatakse sinna mürasummuti, mis koosneb mitmest kivivillakihist, mille pind on kaetud lehtterase vms lehtmaterjaliga.

Sisekommunikatsioonide kaudu ruumist ruumi leviv müra

Torude, kanalite ja muude kommunikatsioonide kaudu ühest ruumist teise levivat müra on võimalik vähendada, paigaldades heli isoleerivad tihendid niisuguste kommunikatsioonide ja seinte ristumiskohtadesse. ROCKWOOL kivivillplaadid ja -matid sobivad selleks ideaalselt.

7 kivi tugevust

Saa rohkem teada kivi teiste unikaalsete omaduste kohta, mida kasutatakse meie toodetes.