Privaatsus sätted

ROCKWOOL OÜ („ROCKWOOL“) on võtnud endale kohustuseks kaitsta teie privaatsust veebikeskkonnas.

Selleks on ROCKWOOL kehtestanud rea ettevõttele kohustuslikult siduvaid reegleid („Ettevõtte siduvad reeglid“), millega on juurutatud rahvusvahelise tasandi andmekaitsenõuded, mida peavad täitma kõik ROCKWOOL ettevõtted.

Kui esitate ROCKWOOL veebilehe www.rockwool.ee („veebisait“) kaudu oma isikuandmeid, käitleb ROCKWOOL neid täielikult kooskõlas sätetega, mis on määratletud ettevõtte siduvates reeglites ja siseriiklikes isikuandmete töötlemist käsitlevates õigusaktides, mille ROCKWOOL on alljärgnevas andmekaitseteates vastu võtnud.

1. Isikuandmete töötlemise üldised põhimõtted

Isikuandmete töötlemist käsitlev regulatsioon annab raamistiku isikuandmete nõuetekohase käsitlemise tagamiseks. ROCKWOOL tagab alati, et isikuandmed/isikuandmeid:

 • töödeldakse õiglaselt, seaduslikult ja läbipaistvalt
 • on piisavad, asjakohased ja mitte ülemäärased
 • on täpsed ja ajakohased – ebatäpsed või ebaterviklikud isikuandmed parandatakse või kustutatakse või nende edasine töötlemine peatatakse
 • ei säilitata kauem kui vajalik
 • töödeldakse vaid konkreetsel, sõnaselgel ja õiguspärasel eesmärgil ning üksnes kooskõlas eesmärgiga, milleks need on kogutud
 • on turvaliselt kaitstud

2. Isikuandmete liigid

Me kogume ja töötleme teie isikuandmeid mitmel erineval viisil juhul, kui te suhtlete meiega erinevate kanalite kaudu, sh meie veebilehe, nt ROCKWOOL karjäärisait kaudu.

Mõningate isikuandmete töötlemine on vajalik selleks, et saaksime pakkuda teie soovitud teenuseid ja mõnede isikuandmete esitamine on teie vabatahtlik valik. Me anname teile alati teada, millised isikuandmed on vajalikud (nt tärni (*) abil) ja mis on andmete meile mitteesitamise tagajärg, näiteks ei pruugi meil siis olla võimalik teie soove (täielikult) täita.

Meie poolt kogutavaid ja töödeldavaid isikuandmeid saab üldiselt jagada järgmistesse liikidesse:

 • kontaktandmed nagu nimi, aadress, telefoninumber, e-posti aadress, ametikoht, töökoht jms;
 • teave, mille annate meile, kui meiega veebivormide kaudu ühendust võtate;
 • kontoprofiiliandmed, kui loote meie juures konto, k.a kasutajatunnus ja krüpteeritud salasõna;
 • kasutusandmed, nt tehnilised andmed kasutamise ja vaatamise kohta, k.a IP-aadressid, kui külastate meie veebisaite või rakendusi, sh kolmandate osapoolte saite (vt punkt 5 allpool);
 • värbamisel ROCKWOOL karjäärisaidi kaudu töötleme täiendavalt järgmisi andmeid:

              ooskused, hariduslik taust ja töökogemus

              ovärbamisprotsessi käigus läbi viidud hindamiste tulemused

              ovanus ja sugu

Värbamise esmases etapis me ei kogu ega töötle selliseid andmete erikategooriaid nagu rass või etniline päritolu, poliitilised vaated, religioossed või filosoofilised tõekspidamised, liikmelisus ametiühingus, geneetilised/biomeetrilised andmed, seksuaalne orientatsioon ja/või tervis. Meil võib siiski olla vaja koguda mõningaid spetsiifilisi isikuandmeid või karistusregistri andmeid värbamisprotsessi hilisemas etapis, kui kohalikud tööhõivet reguleerivad õigusaktid seda nõuavad.

3. Teie isikuandmete töötlemise eesmärk

Me töötleme teie isikuandmeid üksnes õiguspärase eesmärgi saavutamiseks ja üldiselt töötleme teie isikuandmeid ainult siis, kui:

 • olete andnud meile selleks töötlemiseks oma nõusoleku; või
 • töötlemine on vajalik lepingu täitmiseks; või
 • töötlemine on vajalik meie suhtes kohalduva seadusliku kohustuse täitmiseks; või
 • töötlemine on vajalik meie või kolmanda osapoole seaduslikes huvides ja sellist töötlemist ei loeta teid kahjustavaks, nt meie huvi arendada, hinnata, turustada ja müüa oma tooteid ja teenuseid, luua, arendada ja hoida ärisuhteid oma klientide, tarnijate ja teiste äripartneritega, nt klientide segmenteerimise, analüüsi ja statistika abil.

Me töötleme teie isikuandmeid järgmistel eesmärkidel:

 • et muuta meie veebisaidi, teenuste ja toodete kasutamine teile lihtsamaks
 • et teiega tavapärase kliendisuhte käigus ühendust võtta
 • et saata teile uudiskirju või muidu turundusmaterjale, sh küsitlusi, kui olete seda palunud
 • et osutada üldist klienditeenindust ja -tuge
 • et koguda klientide arvamusi ja teadmisi meie eri teenuste, sh veebisaitide ja rakenduste kasutamise kohta ning nende hindamiseks ja täiustamiseks
 • et personaliseerida veebisaidi sisu ja otsinguid
 • et luua ja arendada ärisuhteid
 • et värvata inimesi vabadele ametikohtadele
 • et säilitada kandidaatide andmed võimalikuks värbamiseks tulevikus
 • et säilitada avaldusi võimalikuks värbamiseks tulevikus
 • et võimaldada ettevõttevälistel isikutel olla potentsiaalsed tulevased töötajad või kandidaatide andmebaasi liikmed
 • et täita kohalduvaid seadusi

4. Valikuvabadus

Veebisait pakub kasutajatele valikuvabaduse, mis tähendab, et teie ise otsustate, kas te soovite saada meie uudiskirju, eripakkumisi ja muud teavet uute funktsioonide, ürituste ja teenuste kohta. Turunduspakkumisi kirjeldatakse teile enne andmete kogumist ning enne teile e-posti teel mingite turundusmaterjalide edastamist vajame teie nõusolekut. Kui soovite, et teid meililistist eemaldataks ja et te seega enam edaspidi asjaomasel teemal sõnumeid ei saaks, klõpsake palun loobumisnupule selle e-kirja allservas, mille saamisest soovite loobuda.

5. Küpsised

Me kasutame oma veebisaidil küpsiseid. Küpsiste kohta lugege palun meie küpsiste kasutamise tingimustest.

6. ROCKWOOL grupp

Kogutud isikuandmeid võidakse edastada rahvusvaheliselt ROCKWOOL grupi ettevõtete vahel nende eesmärkide piires, milleks need koguti, ning tingimusel, et teie isikuandmete selline edastamine ei seadusega piiratud.

ROCKWOOL ettevõtete puhul, mis asuvad väljaspool Euroopa Liitu/Euroopa Majanduspiirkonda riikides, mida ei loeta turvaliseks kolmandaks riigiks (st andmete piisav kaitse ei ole seal tagatud), on teie isikuandmete edastamise aluseks ROCKWOOL ettevõtte siduvad reeglid.

Ülevaate ROCKWOOL grupi organisatsioonist leiate siit

7. Isikuandmete kolmandatele osapooltele avaldamine, edastamine ja kättesaadavaks tegemine

Teie isikuandmete meiepoolne avaldamine ja edastamine kolmandatele osapooltele (ROCKWOOL grupi välistele osapooltele) on minimaalne ja sõltub piisava andmekaitse olemasolust. Me võime avaldada või teha kättesaadavaks isikuandmeid kolmandatele osapooltele järgmistel asjaoludel:

 • kolmandad osapooled osutavad meie nimel teenuseid, nt majutusteenus, IT-tugi, turundusteenused, haldusteenused jne. Sellistel kolmandatel osapooltel on lubatud töödelda isikuandmeid üksnes kooskõlas meie juhistega ja kirjaliku andmetöötluslepingu alusel;
 • meie seaduslike õiguste kasutamiseks ja kaitsmiseks;
 • olete andnud meile oma eelneva nõusoleku isikuandmete avaldamiseks kolmandale osapoolele
 • kõigi või osade ROCKWOOL varade või aktsiate ühendamise, müügi, ühisettevõttesse viimise, loovutamise, võõrandamise või muu käsutamise korral (sealhulgas, aga mitte ainult seoses pankroti- või muu sarnase menetlusega);
 • meie küpsiste kasutamise tingimustes sätestatud juhtudel, vt punkt 5 eespool.

Kui isikuandmete saaja asub väljaspool Euroopa Liitu/Euroopa Majanduspiirkonda riigis, kus ei ole tagatud piisav andmekaitse, edastame teie isikuandmeid sellele saajale üksnes pärast ELi Komisjoni sätestatud lepingu tüüptingimustel põhineva kirjaliku andmeedastuslepingu sõlmimist.

8. Teie nõusolek

Nagu eespool mainitud, toimub osa meie töötlemistegevusest teie nõusoleku alusel. Sellisel juhul on teil õigus oma nõusolek mis tahes ajal tagasi võtta.

Kui te oma nõusoleku tagasi võtate, lõpetame teie isikuandmete töötlemise, välja arvatud juhul, kui ja ulatuses, milles edasine töötlemine või säilitamine on kehtivate isikuandmete kaitset käsitlevate õigusaktide või muude kehtivate seaduste ja määruste kohaselt lubatud või nõutav.

Juhime tähelepanu, et teiepoolne nõusoleku tagasivõtmine ei mõjuta enne tagasivõtmist toimunud töötlemise õiguspärasust. Teiepoolne nõusoleku tagasivõtmine võib lisaks tähendada ka seda, et meil ei ole enam võimalik teie taotlusi täita või teile oma teenuseid osutada.

9. Turvalisus

ROCKWOOL on võtnud endale kohustuse tagada, et teie isikuandmete turvalisuse kaitseks on kehtestatud asjakohased turvameetmed ja et veebisaidil on paigas turvameetmed meie valduses olevate isikuandmete kadumise, väärkasutamise ja muutmise takistamiseks.

10. Teie õigused 

Teil on õigus juurdepääsule teie kohta töödeldavatele isikuandmetele, v.a teatud seadusest tulenevatel erandjuhtudel. Lisaks võite te esitada oma isikuandmete kogumise ja edasise töötlemise kohta vastuväite ning teil on õigus ka oma isikuandmeid vajadusel parandada. Samuti võite paluda meilt töötlemise piiramist.

Kui kasutaja seda nõuab, kustutame või parandame igasuguse ebatäpse või aegunud teabe.

Te võite mis tahes ajal paluda ROCKWOOL karjäärisaidil esitatud teabe kustutamist. Teavet säilitatakse siiski kooskõlas kehtivate seaduslike ja regulatiivnõuetega. Andmeid masskustutatakse kohalike andmete masskustutamist käsitlevate eeskirjade alusel, mis on süsteemi sisse seadistatud. Säilitusperiood on 6 kuud, kui kohalikest seadusenõuetest ei tulene pikemat või lühemat kohustuslikku säilitusperioodi.

Me kustutame teie andmed ilma põhjendamatu viivituseta, välja arvatud juhul, kui meil on seaduslik alus töötlemise jätkamiseks, nt kui töötlemine on vajalik seadusliku nõude koostamiseks, esitamiseks või kaitsmiseks või teiega sõlmitud lepingu täitmiseks.

Eespool mainitud mis tahes õiguse kasutamiseks võtke palun meiega ühendust (vt punkt 13).

Selliste taotluste korral esitage palun meile asjaomane teave teie taotluse rahuldamiseks, k.a teie täisnimi ja e-posti aadress, et saaksime teie isiku tuvastada. Me vastame teie taotlusele niipea kui võimalik, ent hiljemalt ühe kuu jooksul.

Kui te ei ole nõus oma isikuandmete meiepoolse töötlemisega, võite alati esitada kaebuse oma kohalikule andmekaitseasutusele.

11. Pretensioonid

Kui teil on ROCKWOOL poolse isikuandmete töötlemise kohta pretensioone, ärge kõhelge meiega mistahes ajal ühendust võtmast (vt punkt 13).

Me vaatame teie pretensiooni läbi ja hindame seda, ning vajadusel võime teiega täiendava teabe saamiseks ühendust võtta. Me kinnitame teie pretensiooni või vastuväite kättesaamist alati viie tööpäeva jooksul.

Me püüame lahendada kõik pretensioonid või vastuväited ühe kuu jooksul. Kui ühe kuu jooksul ei ole võimalik otsust teha, teavitame teid viivituse põhjustest ja eeldatavast otsuse tegemise ajast (mitte üle kuue kuu alates kättesaamisest).

Mis tahes ajal enne või pärast eespool kirjeldatud pretensiooniprotsessi või selle ajal võite esitada ka kaebuse oma kohalikule andmekaitseasutusele või muule asjaomasele kohtule või asutusele. 

12. Lingid teistele veebisaitidele jms

Meie veebisait võib sisaldada linke teistele veebisaitidele või integreeritud saitidele. Me ei vastuta teiste ettevõtete veebisaitide (kolmandate osapoolte veebisaitide) sisu ega ka nende ettevõtete isikuandmete kogumise tavade eest. Kolmandate osapoolte veebisaite külastades tutvuge nende omanike isikuandmete kaitse ja muude tingimustega.

13. Kontaktandmed

Kui teil on meile palve või küsimus teie isikuandmete meiepoolse töötlemise või käesoleva andmekaitseteate kohta üldiselt, võtke palun meiega ühendust:

ROCKWOOL OÜ

Osmussaare tee 8

13811 Tallinn

Eesti

 

Õigusosakond

Email: dataprotection@rockwool.com

 

Versioon 1.2, 14-03-2018